Сектори

У случају спречености или одсутности замењује државног правобраниоца са свим овлашћењима које има правобранилац, стара се о благовременом, јединственом и законитом поступању свих сектора и одељења.

Виши саветник: Вера Крџић

Самостални саветник:

 • Мирјана Арсић
 • Александра Арсеновић

Саветник:

 • Јулиана Жарковић
 • Јелена Мићановић
 • Јелена Ђурђевић

 

Заступани органи:

 • Министарство унутрашњих послова
 • Републички завод за статистику
 • Центар за разминирање
 • Служба за управљање кадровима

 

Виши саветник:

 • Наташа Поповић Златић
 • Јована Матовић

Заступани органи:

 • Влада Републике Србије
 • Народна скупштина Републике Србије
 • Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • Канцеларија за Косово и Метохију
 • Канцеларија за управљање јавним улагањима
 • Канцеларија за цивилно друштво
 • Републички секретаријат за законодавство
 • Управни окрузи
 • Републички сеизмолошки завод
 • Државна ревизорска институција
 • Министарство правде (Привредни судови, Привредни апелациони суд)

Виши саветник: Јелена Аћимовић

Самостални саветник:

 • Наташа Васиљевић
 • Тамара Гвозденовић

Заступани органи:

 • Републичка дирекција за имовину Републике Србије,
 • Министарство финансија - Сектор за имовинско правне основе
 • Имовинско-правни поступци у којима је Република Србија странка у поступку у којима се расправљају имовинско правни односи а не могу се  везати за одређено министарство.
 • Оставински поступци.

Виши саветник: Милка Љиљак

Самостални саветник: Дајана Ивановић

Саветник:

 • Ана Тодосијевић
 • Наталија Миладиновић

Заступани органи:

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветне установе чији је оснивач Република Србија и који се финансирају из буџета Републике Србије
 • Министарство здравља, здравствене установе чији је оснивач Република Србија и који се финансирају из буџета Републике Србије и који се финансирају из буџета Републике Србије
 • Завод за интелектуалну својину,
 • Министарство за културу и информисање, установе културе чији је оснивач Република Србија и који се финансирају из буџета Републике Србије и који се финансирају из буџета Републике Србије

Самостални саветник:

 • Мила Јовановић 
 • Маја Гођевац
 • Ђорђе Андровић

Саветник:

 • Драган Кљајић

 

Заступани органи:

 • Министарство правде (Први основни суд, Прво основно јавно тужилаштво)

Виши саветник:

 • Оља Мандић
 • Љиљана Чановић

Самостални саветник:

 • Ивана Недић

Заступани органи:

 • Министарство финансија са свим управама осим Управе царина и свим секторима осим сектора за имовинско-правне послове,
 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у делу који се односи на спољну трговину),
 • Агенција за осигурање депозита,
 • Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (Комисија за хартије од вредности),
 • Национална корпорација за осигурање стамбених кредита,
 • Предмети потраживања и дуговања Републике Србије у вези са радом Развојне агенције Србије.

Виши саветник:

 • Ивана Тимотијевић
 • Предраг Ковачевић
 • Биљана Ђурковић

Саветник:

 • Тихомир Тимотијевић

Заступани органи:

 • Министарство финансија (у предметима Управе царина и Сектора за девизну контролу),
 • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
 • Министарство за европске интеграције
 • Предмети у којима је странка у поступку била ДЗ Србија и Црна Гора, а који нису окончани,
 • Поступци враћања имовине Министарство одбране-Секретаријат министарства по захтевима за давање мишљења на предлоге закључка Владе Републике Србије, на уговоре о стамбеном кредитирању војних и цивилних лица у Војсци Србије и експропријацију – Административни пренос непокретности,
 • Републички геодетски завод,
 • Туристичка организација Србије.

Виши саветник:

 • Жељка Рајковић

Самостални саветник:

 • Соња Бошњаковић
 • Нада Секулић
 • Николина Јевтић

Саветник:

 • Данијела Јеремић

Заступани органи:

 • Министарство државне управе и локалне самоуправе,
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 • Министарство рударства и енергетике,
 • Комесаријат за избеглице,
 • Геолошки завод.

Виши саветник:

 • Марјана Станковић
 • Андријана Салатић

Самостални саветник:

 • Иван Банићевић

Правобранилачки приправник:

 • Александра Васиљевић

Заступани органи:

 • Министарство спољних послова,
 • Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у делу планирања, урбанизма и стамбеног,
 • Предмети који се односе на конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном и изграђеном земљишту
 • Парнице по закону о промету непокретности,
 • Завод за интелектуалну својину,
 • Геомагнетски завод.

Самостални саветник:

 • Тијана Дашић

Послови и задаци:

 • Поступци враћања имовине по одредбама Закона о враћању имовине и обештећењу
 • Враћање имовине по одредбама Закона о враћању имовине црквама и верским заједницама.

Самостални саветник:

 • Валентина Ђаловић

Саветник:

 • Андријана Јовановић
 • Милица Стаменковић
 • Јасмина Неранџић

Заступани органи:

 • Министарство привреде,
 • Министарство за заштиту животне средине,
 • Министарство правде (Трећи основни суд у Београду, Треће основно јавно тужилаштво у Београду)
 • Предмети везани за примену Споразума о сукцесији,
 • Завод за мере и драгоцене метале,
 • Републичка дирекција за робне резерве,
 • Републични хидрометеоролошки завод.

Самостални саветник:

 • Драгана Ристановић
 • Станислава Синовец

Саветник:

 • Мира Исаков

Заступани органи:

 • Министарство правде ( Други основни суд у Београду, Друго основно јавно тужилаштво у Београду као и предмети накнаде штете по основу неоправдане осуде и неоснованог лишења слободе),
 • Министарство омладине и спорта, завод за спорт и медицину спорта
 • Дирекција за управљање одузетом имовином
 • Управа за извршење кривичних санкција (осим укњижбе)
 • Управа за заједничке послове републичких органа,
 • Безбедносно-информативна агенција,
 • Комисија за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија.
Top